Γενικά

Το ενδιαφέρον σας σχετικά με την προστασία δεδομένων κατά τη χρήση της Εφαρμογής (Οδηγός του Πολίτη) είναι σημαντικό. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που ταξινομούνται ή μπορούν να ταξινομηθούν άμεσα ή έμμεσα και μέσω αυτών μπορεί να ταυτοποιηθεί το πρόσωπό σας. Ως νομοθετική βάση για την προστασία δεδομένων ισχύει ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Πριν προχωρήσετε περαιτέρω στη χρήση της Εφαρμογής, παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η χρήση της Εφαρμογής

Η Εφαρμογή παρέχεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου ανεπτυγμένη σύμφωνα με τα guidelines διεπαφής που έχει δημοσιεύσει το GOV.gr.

Με την είσοδό σας στην Εφαρμογή, αποκτάτε εύκολη πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω Η/Υ, tablet ή Smart phone (Responsive layout).

Πολίτες και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν γρήγορα και εύκολα τις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν ή τις υπηρεσίες που συστηματικά χρησιμοποιούν, για την εξυπηρέτησή τους.

Για τον εντοπισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσφέρονται κριτήρια αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, αλλά και μηχανισμοί φίλτρων εντοπισμού υπηρεσιών με βάση την ιδιότητα του πολίτη ή της επιχείρησης και με βάση την τυποποιημένη κατηγοριοποίηση που προκύπτει από τον οργανισμό της Περιφέρειας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διακρίνονται σε:

- Υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά (ψηφιακές υπηρεσίες).

- Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω ψηφιακών αιτήσεων (ψηφιακές αιτήσεις).

- Υπηρεσίες που παρέχονται μόνο με επιτόπια παρουσία του ενδιαφερομένου στις δομές εξυπηρέτησης της ΠΚΜ.

Μέσω της εφαρμογής οι πολίτες και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες για την υπηρεσιακή μονάδα που θα αναλάβει την εξυπηρέτησή τους, σε συνάρτηση με το θέμα εξυπηρέτησης και τον Δήμο κατοικίας ή έδρας της επιχείρησης που θα υποβάλλει το αίτημα εξυπηρέτησης.

Οι πληροφορίες της Εφαρμογής

Οι επισκέπτες / χρήστες της Εφαρμογής συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην Εφαρμογή αποτελούν ιδιοκτησία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (εφεξής Περιφέρεια).

Οι εν λόγω πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες/χρήστες, όμως, η Περιφέρεια δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη/επισκέπτη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων. Επίσης δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις αξιολογήσεις των εν λόγω πληροφοριών ή για τυχόν αποφάσεις, ενέργειες ή πράξεις των επισκεπτών/χρηστών επί τη βάσει αυτών.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι η Περιφέρεια δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της Εφαρμογής, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης, ασφάλειας κ.λπ.

Η Περιφέρεια καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της Εφαρμογής. Ωστόσο, δεν μπορεί να παρέχει εγγύηση για την αδιάλειπτη λειτουργία και διαθεσιμότητά της, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται, για παράδειγμα, από τον εξοπλισμό των χρηστών, τον μεγάλο αριθμό προσώπων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Εφαρμογής ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες και λόγους ανωτέρας βίας.

Η Περιφέρεια αναγνωρίζει την σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών επαφών που διενεργούνται μέσω της Εφαρμογής και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/ χρήστες της Εφαρμογής.

Ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, σας ενημερώνουμε σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί η Περιφέρεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Η Περιφέρεια είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Εκτελών την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με το νόμο και με διαφανή τρόπο.

Επικοινωνία για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για θέμα που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Περιφέρειας, στη διεύθυνση: εδώ.

Σκοπός Επεξεργασίας

Η Εφαρμογή παρέχει σε Πολίτες και Επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εντοπίζουν γρήγορα και εύκολα τις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν ή τις υπηρεσίες που συστηματικά χρησιμοποιούν, για την εξυπηρέτησή τους.

Μετά την επιλογή της παρεχόμενης υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος εξυπηρέτησης, ανάλογα με το θέμα και το θεσμικό πλαίσιο που υποστηρίζει τη λειτουργία της ΠΚΜ, σχετικά με το θέμα που έχει επιλέξει.

Για τις περιπτώσεις που το αντικείμενο που ενδιαφέρει τον πολίτη ή την επιχείρηση παρέχεται ως ψηφιακή αίτηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο πολίτης ή η επιχείρηση καθοδηγούνται, ώστε να αυθεντικοποιηθούν μέσω του συστήματος της ΓΓΠΣΔΔ OAuth 2 TAXISnet.

Μετά την αυθεντικοποίηση παρέχεται η δυνατότητα να υποβολής πρόσθετων πληροφοριών, στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία Δήμου διαμονής ή έδρας της επιχείρησης.

Για την επίσκεψη ή/και χρήση της Εφαρμογής και την αποστολή αιτημάτων εξυπηρέτησης, είναι απαραίτητο να παράσχετε πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, έτσι ώστε η Περιφέρεια να είναι σε θέση να σας παράσχει τις υπηρεσίες που επιζητείτε. Τα δεδομένα αυτά υπόκεινται στην εκ μέρους μας επεξεργασία για την κατά νόμο παροχή των διαθέσιμων πληροφοριών και της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι τα δεδομένα κατά την επικοινωνία της Εφαρμογής με την Περιφέρεια είναι κρυπτογραφημένα με τη χρήση πιστοποιητικών HTTPS (SSL/TLS).

Νομική Βάση Επεξεργασίας

Όταν υποβάλλετε αίτημα εξυπηρέτησης ή άλλο αίτημα, η Περιφέρεια επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις περιπτώσεις 1γ) και 1ε) του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ.

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συναρτάται με τη συναίνεσή σας (περίπτωση α΄ άρθρου 6 ΓΚΠΔ), θα ζητείται η παροχή της και μπορείτε να την αποσύρετε οποτεδήποτε, χωρίς όμως να αίρεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της απόσυρσης.

Ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Επεξεργαζόμαστε;

Κατά την είσοδό σας στην Εφαρμογή επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των ακόλουθων, σε γενικές γραμμές, κατηγοριών:

Στην περίπτωση που εγγράφεσθε στην Εφαρμογή ως χρήστης (εγγεγραμμένος – ταυτοποιημένος χρήστης):

- τα δεδομένα ταυτοποίησης/αυθεντικοποίησής σας (π.χ. Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατέρα και ΑΦΜ) τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω του TAXISnet, μετά από δική σας εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα βήματα που προβλέπονται στην Εφαρμογή,

- τις πληροφορίες που άπτονται των υπηρεσιών που ζητήσατε,

- κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα δεδομένα, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως υποχρεωτικά για την παροχή της υπηρεσίας τη λήψη της οποία επιδιώκετε με την υποβολή αιτήματος εξυπηρέτησης, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είστε σε θέση να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ή να επωφεληθείτε από τις σχετικές υπηρεσίες.

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Η Περιφέρεια μπορεί να χρειασθεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα χρηστών της Εφαρμογής σε υπηρεσίες του ή σε άλλες κρατικές υπηρεσίες ή σε συνεργαζόμενους φορείς και οντότητες προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκ μέρους του παροχή των υπηρεσιών που επιδιώκει να λάβει ο χρήστης/ επισκέπτης της Εφαρμογής.

Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

Η Περιφέρεια δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε αποδέκτες με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Περίοδος Διατήρησης

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, στην περίπτωση που η επεξεργασία επιβάλλεται εκ του νόμου, ο χρόνος διατήρησης θα είναι τουλάχιστον αυτός που προβλέπεται από τον νόμο.

Άσκηση Δικαιωμάτων

Γενικά

Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις:

● δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες σχετικά με αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων δεδομένων, καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας που αποθηκεύσαμε, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ.

● δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση κατά την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ, σύμφωνα με το άρθρο 22 ΓΚΠΔ.